آدرس خوابگاه ها

خوابگاه های دانشگاه

نشانی خوابگاههای دانشجویی دانشگاه گیلان 

1- اداره خوابگاهها : سازمان مرکزی دانشگاه طبقه اول - معاونت دانشجویی - مسئول خوابگاههای خواهران ( خانم آهار )   مسئول خوابگاههای خود گردان ( آقای نصراله زاده)  33690550 - 013 

2- خوابگاه میرزا کوچک خان: کیلومتر 5 جاده رشت - قزوین - مجتمع دانشگاه گیلان - مجتمع خوابگاهی میرزا کوچک خان  مسئول خوابگاه ( آقای پروهان)  33690460 - 013  

3- خوابگاه بنت الهدی :کیلومتر 8 جاده رشت - قزوین - دانشکده تربیت بدنی   مسئول خوابگاه   ( خانم صفری )   33690812 - 013 

4- خوابگاه شهید انصاری: رشت سه راه الکتریک - جنب پیتزا برج  مسئول خوابگاه   ( خانم عرفانی )   33369017 - 013 

5- خوابگاه شهید کریمی: رشت خ امام خمینی - چهار راه میکائیل - روبه روی آرد کوبی - خ گنجه ای  مسئول خوابگاه  (خانم نعمتی)   32330074 - 013

6- خوابگاه اتقیاء: رشت فلکه گاز - خ لاکان - کوچه اتقیاء مسئول خوابگاه ( خانم نجدی)   33472803 - 013 

7- دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا - خوابگاه ارمغان یکتایی 1 (ویژه دختران ) - ارمغان یکتایی 2 (ویژه پسران )  

8- خوابگاه خورشید : واجارگاه رودسر