بستن
FA EN AR RU FR CHI

تلفن کارکنان معاونت

 

.: دفتر معاونت دانشجویی :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
آقای دکتر افراخته   معاون دانشجویی 2030  33690033-4
آقای دکتر فرحبخش مدیر امور دانشجویی   2030  33690033-4
خانم مهرگان  متصدی امور دفتری   2030 33690033-4
       

.: همکاران اداره تغذیه :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
خانم کوهستانی   اداره تغذیه 2023 33690254
آقای ابراهیمی مسئول سلف مرکزی 5154 33690452
آقای یوسفی  سلف تربیت بدنی    33690102
آقای علی پور مسئول سلف علوم پایه   33367006
خانم نطاق  کارشناس اداره تغذیه  2109  

.: همکاران اداره رفاه :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
آقای مسچیان رئیس اداره رفاه 2108 33690316
خانم رستگار کارشناس مسئول تسویه حساب 2107  
خانم حسین پور کارشناس مسئول وام 2110  
آقای سلیمی   کارشناس وام 2082   
خانم حقی  کارشناس رفاه  2111  

.: همکاران اداره خوابگاه :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
خانم راضیه عظیمی  رئیس اداره خوابگاه 2102 33690033-4
آقای نصراله زاده  کارشناس مسئول اداره خوابگاه 2034 33690550
خانم آهار  کارشناس اداره خوابگاه  2024 33690550
خانم شریفی  کارشناس اداره خوابگاه  2022 33690550
آقای پروهان   مسئول خوابگاه میرزاکوچک خان  6090 33690274-5
خانم صفری  مسئول خوابگاه بنت الهدی  243 33690812
خانم نعمتی مسئول خوابگاه شهید کریمی   33320074
خانم عرفانی  مسئول خوابگاه شهید انصاری    33369017-3336410

.: همکاران کمیسیون موارد خاص :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
خانم برگ بیدی کارشناس 2027 33690178

.: همکاران کمیته انضباطی :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
آقای حقانی دبیر کمیته انضباطی    33344461
خانم قدیمی کارشناس 2031 33690564

.: همکاران اداره مشاوره :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
دکتر کافی  رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 5109 33690465
خانم رشاد کارشناس 5107  
آقای قلی پور ارکمی کارشناس مسئول مشاور 5103  
آقای عاشوری مشاور 5104  
آقای دریای لعل  مشاور 5132  

.: همکاران اداره درمان :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
خانم دکتر کاظمی رئیس اداره بهداشت و درمان 5158 33690520
خانم دکتر نعیمی پزشک مرکز درمان   5113  
خانم مردآزاد کارشناس (مسئول پذیرش+حسابدار) 5102  
خانم صادقی نژاد   پرستار 5134  
خانم حسینی پرستار 5134  
خانم پوررحمت پرستار 5134  
خانم مجاوری دستیار دندانپزشکی 5101  

.: همکاران اداره تربیت بدنی و فوق برنامه :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
دکتر شمسی ماجلان   رئیس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه   6200 33691071
خانم زبیری کارشناس 6202  
آقای صدیق  کارشناس 6201  
آقای فاتحی     کارشناس 6201  

.: مهمانسرا:.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره همراه   شماره مستقیم
آقای کاسی پور  مسئول مهمانسرا 09914781929 33690671