بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی


معاونت دانشجویی

وظایف و اختیارات معاونت دانشجویی:

–  ابلاغ  کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت برحسن اجرای آن.

 – تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

–  ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر.

–  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

 – نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

–  برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای دانشگاه.

 – همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

–  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط.

 – راه اندازی و مدیریت فرایند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه های تحصیلی، رفاهی، سلامت.

 – نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان.

–  برنامه ریزی  جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه .

–  رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشگاه و ارائه گزارش به رییس  دانشگاه.

–  زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضیت دانشگاه.

–  انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه

اسامی معاونین از ابتدا تا کنون به همراه زمان تصدی:

 

حوزه معاونت دانشجویی شامل اداره امور دانشجویی ، مرکز بهداشت و درمان و مشاوره ، کمیسیون موارد خاص و کمیته انضباطی

می باشد. از اهداف مهم این حوزه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. فراهم آوردن امکانات مطلوب رفاهی و معیشتی برای دانشجویان
  2. نظارت مستمر بر سلف سرویس ها و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت غذای دانشجویان
  3. اعطاء وام های تحصیلی و کمک هزینه های دانشجویی
  4. تعمیر و تجهیز مستمر خوابگاه های دانشجویی برای ارتقاء کیفیت خدمات رفاهی
  5. فراهم نمودن خوابگاه های خودگردان جهت دانشجویان شبانه و سنواتی و نظارت بر عملکرد مسئولین این خوابگاهها
  6. حفظ سلامت روحی  دانشجویان از طریق سرویس دهی مناسب مرکز بهداشت و درمان و مشاوره
آدرس کوتاه :