درباره معاونت دانشجویی

تلفن کارکنان معاونت

 

.: دفتر معاونت دانشجویی :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
آقای دکتر باغبان زاده معاون دانشجویی 2030  33690033-4
آقای دکتر نباتی  مدیر امور دانشجویی   2030  33690033-4
آقای حاج محمدی  معاون مدیر  2021 33690033-4
آقای اصولیان رئیس دفتر 2030 33690033-4

.: همکاران اداره تغذیه :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
خانم کوهستانی  رئیس اداره تغذیه  2023 33690254
آقای ابراهیمی مسئول سلف مرکزی 5154 33690452
آقای یوسفی  سلف تربیت بدنی    33690102
آقای علی پور کارشناس مسئول  (سلف علوم پایه )   33367006
خانم نطاق  کارشناس اداره تغذیه  2109  

.: همکاران اداره رفاه :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
آقای مسچیان رئیس اداره رفاه 2108 33690316
خانم رستگار کارشناس مسئول تسویه حساب 2107  
خانم حسین پور کارشناس مسئول وام 2110  
آقای سلیمی   کارشناس وام 2082   

.: همکاران اداره خوابگاه :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
خانم راضیه عظیمی  رئیس اداره خوابگاه 2102 013 - 33690526
خانم آهار  کارشناس اداره خوابگاه  2024 33690550
خانم شریفی  کارشناس اداره خوابگاه  2022 33690550
خانم نعمتی  کارشناس اداره خوابگاه  2022 33690550
آقای پروهان   مسئول خوابگاه میرزاکوچک خان  6090 33690274-5
خانم صفری  مسئول خوابگاه بنت الهدی  243 33690812
خانم اسماعیلی  مسئول خوابگاه شهید کریمی   33320074
خانم موسی پور  مسئول خوابگاه شهید انصاری    33369017-3336410

.: همکاران کمیسیون موارد خاص :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
خانم برگ بیدی کارشناس 2027 33690178

.: همکاران کمیته انضباطی :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
آقای حقانی دبیر کمیته انضباطی    33344461
خانم قدیمی کارشناس 2031 33690564

.: همکاران اداره مشاوره :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
دکتر زبر دست  رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 5109 33690465
آقای قلی پور ارکمی رییس مشاوره  5103  
خانم رشاد  کارشناس مسئول  5107  
آقای عاشوری مشاور 5104  
آقای دریای لعل  مشاور 5132  

.: همکاران اداره درمان :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
خانم دکتر نعیمی  رئیس اداره بهداشت و درمان 5158 33690520
خانم دکتر نعیمی پزشک مرکز درمان   5113  
خانم مردآزاد کارشناس (مسئول پذیرش+حسابدار) 5102  
خانم صادقی نژاد   پرستار 5134  
خانم حسینی پرستار 5134  
خانم پوررحمت پرستار 5134  
خانم مجاوری دستیار دندانپزشکی 5101  

.: همکاران اداره تربیت بدنی و فوق برنامه :.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره داخلی   شماره مستقیم
دکترصدیق رئیس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه   6200 33691071
خانم زبیری کارشناس 6202  
آقای فاتحی  کارشناس 6201  

.: مهمانسرا:.

نام و نام خانوادگی  پست سازمانی شماره همراه   شماره مستقیم
آقای کاس پور  مسئول مهمانسرا   33690671