بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم پنج و دکترای تخصصی ترم نه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم پنج و دکترای تخصصی ترم نه


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم پنج و دکترای تخصصی ترم نه

با عنایت به نامه شماره 80383/4 مورخ 95/7/10 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، هزینه تغذیه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم پنج و دکترای تخصصی ترم نه ، مشابه سایر دانشجویان خواهد بود.

-بخشنامه مربوط به سنوات