بستن
FA EN AR RU FR CHI

سمپوزیوم خود آسیب زنی و مقابله با آن ویژه روسا و کارشناسان

سمپوزیوم خود آسیب زنی و مقابله با آن ویژه روسا و کارشناسان


سمپوزیوم خود آسیب زنی و مقابله با آن ویژه روسا و کارشناسان

 


مرکز مشاوره دانشگاه گیلان با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند:
سمپوزیوم خود آسیب زنی و مقابله با آن ویژه روسا و کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور
زمان : شنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۹ تا ۱۳
?? لینک شرکت در سمپوزیم??:
https://chwebinar.saorg.ir/ch/moshaverh

آدرس کوتاه :