بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه مرکز درمان دانشگاه

اطلاعیه مرکز درمان دانشگاه


اطلاعیه مرکز درمان دانشگاه

 

 به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند که

قبل از مراجعه حضوری جهت انجام امور مربوط به رفع اشکال ، ارزشیابی

مستمروهماهنگی های لازم با اساتید محترم ،پر نمودن فرم خوداظهاری در لینک

https://student.guilan.ac.ir/documents/721804/7600658a-b1b6-4dbe-93de-a3ddc1c8ce7d

وهمراه داشتن آن جهت تردد در محیط دانشگاه ودانشکده ها الزامی است.

 

 

آدرس کوتاه :