بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه : تربیت بدنی دانشگاه

اطلاعیه : تربیت بدنی دانشگاه


اطلاعیه : تربیت بدنی دانشگاه

 

اداره تربیت بدنی وزارت علوم در نظر دارد، مسابقات ورزشی مطابق جدول پیوست ویژه دانشجویان جانباز و معلول در نیمه دوم سال  1399 برگزار نماید. لذا دانشجویان گرامی می توانند در سامانه و لینک بارگزاری شده ثبت نام نمایند. 

ttps://student.guilan.ac.ir/documents/721804/b597d356-c33a-4bc9-8834-0f882128444b

آدرس کوتاه :