بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه انضباطی ایام امتحانات

اطلاعیه انضباطی ایام امتحانات


 

اطلاعیه انضباطی ایام امتحانات

همراه داشتن  یادداشت به هر شکلی، خواه کاربردی داشته باشد یا نداشته باشد،

( بصورت نوشتن مطالب کف دست – روی کاغذ – روی لباس – پشت کارت ورود به جلسه امتحان – روی صندلی – یاداشت کردن سوالات )  تخلف محسوب می­شود.

ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز در امتحانات، لازم است شما عزیزان به نکاتی مهم در آئین­نامهکمیته انضباطی دانشجویان که ارتکاب به برخی از آن­ها در امتحان پایان ترم که موجب صدور رأی توسط کمیته انضباطی میشود را  جلب می نماییم.

 1. به همراه نداشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه امتحان ( جعلی، کپی گرفته شده و مخدوش)
 2. به همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش)، تبلت، Mp3 Player و وسایل مشابه، هندزفیزی، ماشین حساب (بدون مجوز استاد) کتاب و جزوه (بدون مجوز استاد) ممنوع میباشد. در صورتی که دانشکده محلی برای امانت گذاشتن تلفن همراه پیش بینی نکرده باشد، دانشجو باید موبایل را خاموش نموده و در داخل کیف خود و در گوشه­ای از محل امتحان که برای قرار دادن وسایل همراه دانشجو، پیش­بینی شده است، قرار دهد.
 3. شرکت به جای شخص دیگر و فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان
 4. خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیرواقعی روی برگه امتحانی
 5. جابجایی صندلی و یا شماره صندلی
 6. همراه داشتن یادداشت به هر شکلی، خواه کاربردی داشته/یا نداشته باشد،( بصورت نوشتن مطالب روی کف دست –رویکاغذ–رویلباس–پشتکارتورودبهجلسهامتحان–رویصندلی–یاداشتکردنسوالات ) و همراه داشتن هرنوع برگ و یا کاغذ چرک نویس که مُهر اداره امتحانات بر روی آن نباشد.
 7. رد و بدل کردن برگ سؤال و یا پاسخنامه با دیگر دانشجویان، نگاه کردن و یا نشان دادن  ورقه امتحانی به دانشجوی مجاور
 8. ترک جلسه امتحان پس از رؤیت سؤال­ها و قبل از امضای لیست حضور و غیاب
 9. هر عملی که منجر به ایجاد سرو صدا –بینظمیدرنظمجلسهامتحانگردد.
 10. بی­ احترامی کردن وعدم توجه به تذکرات مراقب و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزارکنندگان امتحان
 11. بلعیدن، پاره کردن، پنهان کردن و یاعدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تخلف به مراقب

تقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطلاعات یا امکانات در جلسه امتحان به نحوی که مجاز نباشد.

تنبیهات تقلب عبارتند از:

الف) تنبیهات بند 6 ( نمره 25 /. در درس تقلب شده )  و 1-5 تنبیه بر اساس نوع تقلب

ب) همکاری کننده در امر تقلب بند های 1-5 و نمره 25 /. در درس مربوطه بصورت تعلیق

ج) شرکت یا فرستادن شخص دیگر درجلسه امتحان بندهای 9-12

د) یک نیمسال تا دو نیمسال محرومیت از تحصیل ) و بند 6( نمره 25/. د درس تقلب شده )

خ ) تقلب در فعالیهای پژوهشی و پایان نامه ها   تنبیهات بند 9-12 و بند 6 نمره 25/. در درس مربوطه

د ) ایجاد بی­نظمی یا برهم زدن نظم جلسه امتحان، بند تنبیهات 1-9 و بند 6

دانشجوی گرامی آیا می­دانید که:

 تنبیه بند 6 (نمره 25/. در درس تقلب شده) برای شرایط تحصیلی و معدلدروس مشکلات زیادی ایجاد نموده و در کارنامه تحصیلی دانشجو ثبت شده و به هیچ وجه قابل امحاء نمی­باشد.

به همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش)، تبلت، ام پی تری پلیرز،و وسایل مشابه ، هنزفیزی، ماشین حساب،کتاب و جزوه(بدون مجوزاستاد) ممنوع است.

 

 

 

آدرس کوتاه :