بستن
FA EN AR RU FR

آشنایی با پوشش بیمه حوادث دانشجویان

آشنایی با پوشش بیمه حوادث دانشجویان


آشنایی با پوشش بیمه حوادث دانشجویان

پوشش بیمه حوادث دانشجویان عبارتست از فوت، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزیی و جبران هزینه­های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه در 24 ساعت شبانه روز طبق شرایط مقرر در این قرارداد، بدون قید زمان و مکان (در داخل و یا خارج از ایران).

تبصره- حوادث ناشی از وقوع زلزله در مورد پوشش­ های فوت و نقص عضو مشمول این قرارداد می­باشد.

ماده 2- حادثه: حادثه موضوع این بیمه، هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به فوت، نقص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی یا جزیی بیمه شده گردد.

ماده 3- نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی یا جزیی): منظور از نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی یا جزیی) قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه­ نامه بوجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

ماده 4- هزینه­ های پزشکی: عبارت است از هزینه­ هایی که بیمه شده به علت تحقق خطرات موضوع بیمه­ نامه، بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می­ نماید.

ماده 5- بیمه­ شدگان: عبارتند از دانشجویان بیمه­ گذار که توسط وی به بیمه­ گر معرفی می­ شوند.

**********************************************************************

نحوه اعلام خسارت بیمه حوادث : به محض وقوع حادثه غیر از فوت، بیمه شده موظف است به پزشک مراجعه و دستورهای وی را رعایت نماید وموظف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از وقوع حادثه، مراتب را کتباً به اطلاع بیمه­ گر برساند و در صورت فوت بیمه شده، بیمه­ گذار باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف سی روز از تاریخ فوت بیمه شده مراتب را به طور کتبی به اطلاع بیمه­ گر برساند و سپس مدارک مستند مربوط به حادثه را ارسال نماید. بدیهی است هر گونه مدارک مورد لزوم جهت تادیه و پرداخت غرامت مورد تعهد حسب مورد به طور کتبی به اطلاع بیمه­ گذار خواهد رسید.

الف- مدارک پرداخت خسارت در صورت فوت

1- اصل یا فتوکپی تایید شده خلاصه رونوشت فوت.

2- گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.

3- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

4- گواهی انحصار وراثت

5- نامه اداره سرپرستی (در صورت وجود صغیر)

6- اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی.

ب- مدارک پرداخت خسارت در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزیی

1- گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده و معالجات انجام شده.

2- گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو.

3- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

4- اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی.

ج- مدارک پرداخت خسارت هزینه پزشکی

1- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

2- گواهی پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت حسابهای پزشکی.

3- اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی.

**********************************************************************

میزان تعهدات بیمه :

سقف پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان در طول مدت قرارداد مبلغ (به حروف دویست میلیون ریال) (به عدد 200/000/000 ریال ) تعیین می­ گردد.

سقف پرداخت غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان در طول مدت قرارداد حداکثر مبلغ (به حروف دویست میلیون ریال) (به عدد 200/000/000 ریال ) تعیین می­ گردد.

پرداخت هزینه ­های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان در هر حادثه در طول مدت قرارداد حداکثر مبلغ (به حروف چهل میلیون ریال) (به عدد 40/000/000 ریال ) تعیین می­ گردد.

اداره رفاه دانشجویی دانشگاه