بستن
FA EN AR RU FR CHI

متفرقه

برنامه سرویس دانشگاه

 

قابل توجه دانشجویان گرامی ساکن خوابگاه نیمسال جاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشجویی به شرح ذیل از تاریخ امروز 1400/7/10 برقرار می باشد.

سرویس داخلی از 7:30 تا 14:30 هر نیم ساعت در دانشگاه در محوطه داخلی دانشگاه فعالیت دارد.

سرویس شهر  از سازمان مرکزی به تربیت بدنی سپس توشیبا در روزهای شنبه / دوشنبه / چهارشنبه ساعت حرکت 15:00 و ساعت برگشت 17:30

مینی بوس هر روز ساعت 17 از کشاورزی به شهر حرکت می کند.

سرویس اتوبوس از سازمان مرکزی به تربیت بدنی و بالعکس هر دو ساعت در ساعتهای 7:30 - 9:30 - 11:30 از سازمان مرکزی